Zaštita podataka

Na temelju čl. 3. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568 donijelo je dana 25. svibnja 2018. godine

PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U postupku obrade osobnih podataka i zaštite pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, je obveznik primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljem tekstu: Opća uredba).

Članak 2.

Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, je sukladno čl. 4. Opće uredbe voditelj obrade osobnih podataka koji sam ili zajedno s drugima određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili pravom EU.

Članak 3.

U skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: „osobni podatak“ označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca „obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje „sustav pohrane” znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi „voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice; „primatelj” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. „treća strana” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade „privola” ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose; „povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani „pseudonimizacija” znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi

Članak 4.

Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, osobne podatke obrađuje zakonito, pošteno i transparentno. Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, obrađuje samo primjerene i relevantne osobne podatke i to isključivo u posebne, izričite i zakonite svrhe koje su opravdane njegovim uslugama te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama. Osobne podatke koje Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, obrađuje su točni te se po potrebi ažuriraju. Oni podaci koji nisu točni Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, bez odlaganja briše ili ispravlja. Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, osobne podatke čuva u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika i to samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju ili koliko pojedini propisi naše zemlje nalažu voditelju obrade čuvanje osobnih podataka. Iznimno, osobni podaci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja ali samo ako će se isti obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe. Zbirke osobnih podataka korisnika usluga i poslovnih partnera počinju se voditi zasnivanjem poslovnog odnosa i ažurno se vode do prestanka tog odnosa te se čuvaju pet godina po isteku godine u kojoj je prestao poslovni odnos. Zbirke osobnih podataka radnika počinju se voditi datumom zasnivanja radnog odnosa i ažurno se vode do prestanka radnog odnosa te se čuvaju kao dokumentacija trajne vrijednosti dok se podaci o radnom vrememu radnika čuvaju najmanje šest godina. Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. U slučaju kada osobne podatke obrađujem na temelju privole, ukoliko opozovete danu privolu prestat ćemo obrađivati Vaše podatke te ih nećemo upotrebljavati u dane svrhe, no to može realizirati nemogućnošću korištenja pružanja usluge ili nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane uz njih. Osobne podatke nećemo brisati u zadanim vremenskim intervalima ukoliko je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih dospjelih potraživanja ili drugi postupak koji je proizašao iz pružene usluge. U tom slučaju osobni podaci, nakon isteka gore navedenih će biti brisani u roku od šest mjeseci od pravomoćnog okončanja postupka. Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, prikuplja osobne podatke u sljedeće svrhe: - omogućavanje slanja ponuda u svrhu prihvata iste i sklapanja ugovora; - sklapanja ugovora o izgradnji plovila; - odgovora na Vaše upite, prigovore i/ili reklamacije; - slanja informacija o našim ponudama.

II. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Članak 5.

Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: - da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; da je obrada nužna za izvršavanje ugovora o izgradnji broda i drugih ugovora u kojim je Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, - da je obrada nužna radi poštovanja pravnih, financijskih i drugih zakonskih obveza koje ima Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568; - da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih ovlasti; da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Članak 6.

Privola kojom ispitanik Marsela Brkića vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose mora biti dobrovoljna, dana u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, jasno naznačenom svrhom za koju se daje i bez nepoštenih uvjeta.

Članak 7.

postupku obrade osobnih podataka Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno) ispitaniku pruža sve informacije vezano uz obradu njegovih osobnih podataka, a osobito o svrsi obrade podataka, pravnoj osnovu za obradu podataka, legitimnim interesima Marsela Brkića vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, namjeri predaje osobnih podataka trećim osobama, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, o postojanju prava ispitanika na pristup osobnim podacima te na ispravak ili brisanje osobnih podataka i ograničavanje obrade, prava na ulaganje prigovora i dr. Osobni podaci koje Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, prikljuplja u slučaju slanja ponude i/ili slanja informacija o ponudama su: - ime; - prezime; - adresa; - telefonski broj; - adresa elektroničke pošte. Osobni podaci koje Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, prikljuplja u slučaju sklapanja ugovora o izgradnji broda su: - ime; - prezime; - adresa ( ulica, kućni broj, grad, država ); - OIB; - broj telefona; - e-mail adresa. Osobni podaci koje Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, prikljuplja u slučaju da niste zadovoljni uslugom ili biste željeli podnijeti prigovor i/ili reklamaciju su: - ime; - prezime; - adresa ( ulica, kućni broj, grad, država ); - OIB; - broj telefona; - e-mail adresa; - eventualni drugi podaci potrebni radi postupanja po Vašem upitu, reklamaciji i/ili prigovoru.

II.1. OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEO NADZORA

Članak 8.

Videonadzor u smislu odredbi ovoga Pravilnika odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane. Ako zakonom ili ovim pravilnikom nije drugačije određeno, na obradu osobnih podataka putem sustava videonadzora primjenjuju se odredbe ovoga pravilnika.

Članak 9.

U prostorijama obrta postavljen je sustav video nadzora koji se sastoji od ... do ..... kamera za snimanje vanjskog i unutarnjeg prostora. Obrada osobnih podataka putem video nadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora. Obrada osobnih podataka putem videonadzora provodi se radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika i imovine riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom, a što predstavlja pravni temelj takve obrade osobnih podataka. Videonadzorom je obuhvaćena samo proizvodna hala – prostorije te vanjska površina objekta, a čiji je nadzor nužan radi postizanja svrhe iz stavka 2. ovoga članka. Videonadzor ne postoji u sanitarnim kao ni u prostorijama za osobnu higijenu i presvlačenje radnika. Svaka će kamera biti podešena na način da vidno polje kamera „vidi“ samo ono za što je namijenjen cjelokupni sustav snimanja. Video nadzor je usmjeren na praćenje procesa proizvodnje te se time vrši kontrola procesa i kvalitete proizvodnje, osigurava sigurnost objekta, spriječava neovlašten pristup, kontrolira isporuka i preuzimanje robe, osigurava zaštita sigurnosti radnika i svih drugih osoba koje se nađu u predmetnoj nekretnini, te spriječavaju nezakonite radnje usmjerene prema imovini ( krađe, oštećenja, uništenja itd. ).

Članak 10.

obrade je označio da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu te vanjska površina objekta pod videonadzorom, a oznaka je vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja. Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadržava sve relevantne informacije sukladno odredbi članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije: – da je prostor pod videonadzorom – podatke o voditelju obrade – podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

Članak 11.

pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima voditelj obrade, osoba zadužena za obradu i zaštitu osobnih podataka radnica Marijana Bezbradica te društvo koje vrši održavanje sustava video nadzora. Osobe iz stavka 1. ovoga članka ne smiju koristiti snimke iz sustava videonadzora suprotno svrsi utvrđenoj u članku 9. stavku 1. ovoga Pravilnika. Sustav videonadzora je zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba. Svaki pristup snimci bilježiti će se u posebnom dnevniku pristupa snimljenom sadržaju. Pristup podacima iz stavka 1. ovoga članka imaju nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga.

Članak 12.

Snimke dobivene putem videonadzora čuvaju se najduže 30 dana, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku. U slučaju opravdane potrebe voditelj obrade može odlučiti da se snimke čuvaju duže od 30 dana. Snimke dobivene putem videonadzora automatski se pohranjuju na računalu voditelja obrade te je pristup snimkama zaštićen lozinkom. Snimke dobivene putem videonadzora automatski se brišu istekom roka od 30 dana od dana nastanka snimke.

III. KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE

Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, osobne podatke prikuplja na sljedeće načine: - kada zatražite korištenje naših usluga; - kada nam dostavite te podatke, primjerice slanjem elektroničke pošte ili upućivenjem poziva ili sms-a ili na sličan način. Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, će kada god je to moguće, unaprijed informirati stranke koje podatke trebaju dati prije korištenja usluge.

IV. PRAVA ISPITANIKA

Članak 13.

Ispitanik ima sljedeća prava: • Pravo na pristup osobnim podacima – ima pravo pisanim putem, telefonski ili osobno tražiti i dobiti informacije o osobnim podacima, a koje obrađujemo, pod uvjetom da je identitet ispitanika nedvojbeno utvrđen i dokazan; • Pravo na ispravak ili dopunu osobnih podataka – u slučaju ako su podaci ispitanika netočni ili nepotpuni, ima pravo pisanim putem ili osobno tražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka davanjem dodatne izjave, pod uvjetom da je identitet ispitanika nedvojbeno utvrđen i dokazan. Ispitanik je odgovoran za davanje ispravnih osobnih podataka te je dužan obavijestiti nas o svim relevantnim promjenama osobnih podataka (promjena imena/ prezimena, adrese i slično); • Pravo na brisanje osobnih podataka – ako više ne postoje razlozi zbog kojih se osobni podaci ispitanika obrađuju, a s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni, takvi podaci će biti brisani, ako to nije protivno važećim propisima ili ako se ne radi o obradi podataka u statističke svrhe kada više nije moguće temeljem osobnih podataka identificirati osobu na koju se ti podaci odnose, odnosno ako nisu nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva; • Pravo povlačenja privole u marketinške svrhe – ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući danu privolu za dostavu našeg marketinškog maila; • Pravo prigovora na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, – ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga i to pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta Marsela Brkića vl. obrta LEIDI, Galižana, Poduzetnička zona 19. U tom slučaju Marsel Brkić vl. obrta LEIDI će dostavit obavijest nadilaze li legitimni interesi obrta interese ispitanika te koje je osobne podatke nužno dalje obrađivati radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva u kojem slučaju će podaci i dalje biti obrađivani; • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – imate pravo podnijeti pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta obrta ( Galižana, Poduzetnička zona 19 ), kao i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva ulica 14. • Pravo na prenosivost osobnih podataka – ispitanik ima pravo zatražiti pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta obrta da podatke koje nam je ustupio na temelju privole ili na temelju ugovora stavimo na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ako smo te podatke obrađivali pomoću automatiziranih postupaka; • Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima pravo zahtijevati pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta obrta privremeno blokiranje obrade osobnih podataka pod uvjetom da osporava točnost podataka te je navedeno nužno radi provjere točnosti podataka.

Članak 14.

U svrhu zaštite osobnih podataka Marsel Brkić vl. obrta LEIDI u svim slučajevima, kada je to moguće, a posebice prilikom javnog objavljivanja informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, provodi pseudonimizaciju podataka.

V. SUSTAV POHRANE

Članak 15.

Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka ( zbirke osobnih podataka ): − osobni podaci radnika; − osobni podaci korisnika usluga i poslovnih partnera; − osobni podaci o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa; − osobni podaci vanjskih suradnika.

Članak 16.

Za osobne podatke navedene u članku 10. ovog članka Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, vodi evidenciju aktivnosti obrade. Evidencija aktivnosti obrade sadrži najmanje sljedeće podatke: - ime i kontaktne podatke Marsela Brkića vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 1945244056; − svrha obrade; − opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka; − izvor i način dobivanja podataka; − informacije dane ispitaniku i način dobivanja informacija; − kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni; − predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka; − opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka.

Članak 17.

Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, donosi odluku da je osoba zadužena za obradu i zaštitu osobnih podataka iz čl. 11. ovog Pravilnika radnica Marijana Bezbradica.

VI. MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 18.

Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata radnicima zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije.

Članak 19.

Osobe zadužene za obradu osobnih podataka dužne su poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. Sve poduzete mjere redovito se provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktulanom stanju. Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, redovito pregledava, nadograđuje i ažurira radne postupke, poslovne procese i tehničke mjere kako bi poboljšao privatnost i zaštitu osobnih podataka. Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, traži i od dobavljača i pružitelja usluga da dostavljaju procjene sigurnost i dokazuju njihovu usklađenost s važećim zakonima i standardima.

VII. KAKO I KADA DIJELIMO VAŠE PODATKE

Članak 20.

Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, će osobne podatke dostaviti trećim osobama u sljedećim slučajevima: • radi ispunjenja zakonskih obveza - pravnih i financijskih odnosno radi dostavljanja knjigovodstvenim servisima, sudovima ili drugim nadležnim tijelima, a tijekom ili radi vođenja parničnog, kaznenog, prekršajnog, upravnog ili bilo drugog postupka; • radi zaštite prava, sigurnosti ili imovine obrta.; • radi sprječavanja ili ograničavanja štete koja bi mogla biti nanesena obrtu; • u drugim slučajevima, pod uvjetom da ste dali svoju privolu. Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19, OIB: 19452440568, će u svakom slučaju prilikom dijeljenja osobnih podataka ispitanika s trećim stranama istima zabraniti korištenje osobnih podataka u različitu svrhu od one koja je ugovorda te će treću stranu obvezati na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka. U slučaju da osobni podaci bez osnove budu podijeljeni sa trećim osobama ( tzv. „curenje podataka ) Marsel Brkić vl. obrta LEIDI će u roku od 72 sata od trenutka incidenta izvršiti prijavu. U tom slučaju će osoba zadužena za obradu i zaštitu osobnih podataka izvršiti uvid u incident, te će o tome obavijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka i ispitanika ( osim u slučaju kriptiranih ili pseudomiziranih podataka ), te poduzeti druge potrebne i odgovarajuće mjere da bi se sanirale i minimalizirale štetne posljedice.

VIII. KONTAKT PODACI

Članak 21.

Ukoliko želite znati više o zaštiti osobnih podataka ili želite ostvariti neko od svojih prava, možete nas kontaktirati na e-mail leidi.pula@gmail.com, pozivom na broj telefona ( 00 385 ) 052 566 505 ili dostavom upita odnosno zahtjeva na adresu: Marsel Brkić vl. obrta LEIDI iz Galižane, Poduzetnička zona 19.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči obrta dana 18. svibnja 2018.g., a stupa na snagu dana 25. svibnja 2018. Marsel Brkić vl. obrta LEIDI